header plain mobile2

Permit Penerbitan

Definisi Permit Penerbitan

1. Akhbar iaitu bahan-bahan penerbitan yang dicetak dalam apa-apa bahasa untuk dijual atau diedarkan dengan percuma secara berkala pada lat-lat        tempoh tertentu tetapi tidak termasuk yang diterbitkan oleh atau untuk Kerajaan Persekutuan atau mana-mana Kerajaan Negeri atau Kerajaan                Singapura.

2. Dibawah seksyen 6 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan (AMCP) 1984 permit boleh dipertimbangkan kepada mana-mana orang untuk mencetak                 apa-apa akhbar; atau mengimport, menerbit, menjual, mengeliling atau mengedar apa-apa akhbar yang dicetak di Malaysia atau Singapura.
 
3. Dibawah seksyen 5 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan (AMCP) 1984 adalah melakukan suatu kesalahan menjalankan aktiviti penerbitan tanpa permit       dan apabila disabitkan, boleh dikenakan penjara selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau denda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit atau                 kedua-duanya.
 
Jenis Permit Penerbitan
 
Terdapat 2 jenis permit penerbitan di bawah peruntukkan AMCP 1984;
 
1. Permit Penerbitan (Malaysia)
    * Seksyen 6 (1) (a), AMCP 1984: Permit yang diberi kepada mana-mana orang untuk mencetak dan menerbitkan akhbar di Malaysia.
      o ( Contoh No.Permit Penerbitan: PP 15.../02/2009(02....) - Semenanjung )
      o ( Contoh No.Permit Penerbitan: PPK 15.../02/2009(02....) - Sarawak )
      o ( Contoh No.Permit Penerbitan: PPH 15.../02/2009(02....) - Sabah )
 
2. Permit Penerbitan (Singapura)
   * Seksyen 6 (1) (b), AMCP 1984: Permit yang diberi kepada mana-mana tuan punya mana-mana akhbar di Singapura membenarkan akhbar itu                diimport, dijual, atau diedar di Malaysia. 
     o ( Contoh No.Permit Penerbitan: PPS 15.../02/2009(02....) - Singapura )
 
 
Pengecualian Permit Penerbitan
 
* Penerbitan Tidak Berkala (One-Off Publication);
* Hasil penerbitan atau apa-apa dokumen atau majalah berkala oleh atau untuk Kerajaan Persekutuan atau mana-mana Kerajaan Negeri atau                   mana-mana Badan Berkanun dibawah Seksyen 25 (1); AMCP 1984 ;dan
* Melalui perintah Menteri yang disiarkan dalam Warta di bawah Seksyen 25 (2); AMCP 1984.
 
Pemohon
 
1. Syarikat Sdn. Bhd./ Bhd., pemohon mestilah salah seorang daripada Ahli Lembaga Pengarah atau Setiausaha Syarikat yang mana nama tersebut           terdapat didalam Borang 49;
2. Perniagaan Tunggal/ Perkongsian, pemohon mestilah rakan kongsi utama atau rakan kongsi yang mana nama tersebut terdapat dalam Borang A
    atau Borang B;
3. Pertubuhan/ Persatuan/ Koperasi/ dll., permohonan hendaklah dibuat atas nama Pengerusi/ Presiden/ Setiausaha;
4. Pertubuhan Serantau/ Antarabangsa, permohonan dibuat atas nama wakil.
 
Kadar Bayaran 
 
Bayaran boleh dibuat melalui bank draf berdasarkan kepada kekerapan seperti berikut:
 
Harian                                         RM3,0000.00
5 atau 6 kali seminggu RM2,000.00
2 atau 3 atau 4 kali seminggu RM1,000.00
Mingguan    RM800.00
2 atau 3 kali sebulan   RM500.00
Bulanan RM400.00
1 hingga 11 kali setahun RM300.00
Surat Berita      RM50.00