PENGENALAN

Bahagian Audit Dalam (Bahagian AD) menjalankan tugas secara bebas dan bertanggungjawab terus kepada Ketua Setiausaha Kementerian. Penubuhan Bahagian AD adalah untuk membantu pihak pengurusan bagi memantapkan lagi akauntabiliti, tadbir urus dan integriti dengan mengeluarkan Laporan Audit yang objektif. Selain itu, Bahagian Audit Dalam juga memberi kepastian dan khidmat perundingan kepada Auditi melalui ceramah/bengkel bagi mempertingkatkan tahap kecekapan, keberkesanan dan perbelanjaan secara berhemah.

VISI & MISI
VISI
Menjana maklumat kawalan dalaman kepada Ketua Setiausaha berhubung dengan akauntabiliti Kementerian Dalam Negeri.
MISI
Melaksanakan pengauditan secara profesional dan mengemukakan Laporan Audit yang bebas kepada Ketua Setiausaha ke arah meningkatkan prestasi pengurusan kewangan Kementerian Dalam Negeri.

OBJEKTIF

Bahagian Audit Dalam, Kementerian Dalam Negeri diwujudkan untuk membantu pihak pengurusan dalam mencapai objektif berikut:-
•    Membantu pihak pengurusan atasan mempertingkatkan tahap pematuhan peraturan kewangan, undang-undang, peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan;
•    Menentukan program dan aktiviti Kementerian dan Jabatan/Agensi dibawahnya diuruskan dengan ekonomi, cekap dan berkesan; dan
•    Menentukan keberkesanan dan kecekapan sistem aplikasi ICT.

Maklumat Perkhidmatan

Bahagian Audit Dalam, Kementerian Dalam Negeri adalah bertanggungjawab untuk:

•    Mengkaji kebolehpercayaan dan keberkesanan sistem kewangan serta kawalan dalaman;
•    Mengkaji tahap pematuhan terhadap dasar, undang-undang, peraturan dan arahan yang berkuat kuasa;
•    Mengkaji program/aktiviti diuruskan secara berhemat, cekap dan berkesan;
•    Mengkaji aset dan kepentingan dilindungi dari segi kehilangan, penipuan dan penyelewengan;
•    Memberi nasihat/pandangan mengenai kawalan dalaman terhadap semua sistem termasuk ICT;
•    Melaporkan hasil pengauditan dan mengambil tindakan susulan bagi perkara yang dibangkitkan;
•    Menyediakan Rancangan Tahunan dan Laporan Tahunan Audit Dalam;
•    Menyediakan Laporan Audit kepada pihak pengurusan Kementerian/Jabatan/Agensi; dan
•    Membentangkan Laporan Audit Dalam di Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun serta Jawatankuasa Audit.

Piagam Pelanggan
1.    Menjalankan pengauditan secara profesional berpandukan kepada standard pengauditan antarabangsa;
2.    Memastikan sekurang-kurangnya pengauditan Pengurusan Kewangan mencapai 80% daripada Rancangan Audit Tahunan yang diluluskan.
3.    Mengeluarkan laporan / pemerhatian audit yang seimbang dalam tempoh 20 hari bekerja selepas tarikh pengauditan;
4.    Menyelaras laporan maklum balas terhadap teguran Jabatan Audit Negara dalam tempoh satu bulan dari tarikh diterima; dan
5.    Menyediakan Laporan Tahunan Audit Dalam sebelum akhir bulan Mac tahun berikutnya.





ISO

Ikuti Kami

QR KDN Twitter Facebook KDN Video KDN Emel KDN Instagram KDN YouTube KDN
Twitter TPM Facebook TPM Instagram KDN YouTube KDN 

Statistik

31834569

MyGovernment Pemudah Ketua Setiausaha Negara Malaysia Biro Pengaduan Awam MSC  1Malaysia JPA BLESS IDEA HATCH Portal Puspanita KDN
MAMPU HRMIS Suruhan Pilihan Raya Malaysia Talent Corporation Malaysia Pusat Rujukan Persuratan Melayu  MyGov Mobile United Against Crime Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Perakuan Akruan