Bahagian Pejabat Strategik Nasional (NSO) MAPO dan Hubungan Antarabangsa merupakan penyelaras tehadap semua isu berkaitan dengan hal ehwal antarabangsa Kementerian. Bahagian ini juga bertanggung jawab sebagai frontline Kementerian dalam isu-isu antarabangsa terutamanya bagi hubungan pelbagai hala, hubungan dua hala dan focal point ASEAN dalam isu yang berkaitan dengan KDN. Bahagian ini bertindak selaku penyelaras di antara KDN dan agensi-agensi Kerajaan dan antarabangsa seperti Kementerian Luar Negeri, pejabat-pejabat Perwakilan Asing di Malaysia serta Pertubuhan-Pertubuhan Antarabangsa.

Selain itu, Bahagian ini juga berperanan sebagai 'focal point' kepada Majlis Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran (MAPO). Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri berperanan sebagai Pengerusi MAPO dan dianggotai oleh pelbagai Kementerian/ Jabatan serta Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO). 

 

 Antara isu - isu antarabangsa dibawah tanggungjawab KDN kini termasuklah:

 • Hal ehwal imigresen
 • Hal ehwal pekerja asing
 • Kewarganegaraan dan pertubuhan
 • Hak asasi manusia
 • Jenayah rentas sempadan
 1. Keganasan
 2. Pemerdagangan orang dan Penyeludupan migran
 3. Pemerdagangan dadah
 4. Pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan
 5. Pelanunan di laut
 6. Jenayah siber
 7. Jenayah ekonomi
 8. Senjata kecil & ringan
 • Kebebasan media
 

UNIT DASAR DAN POLISI

 • Menjalankan tugas keurusetiaan bagi semua mesyuarat, majlis dan program MAPO dan Jawatankuasa-jawatankuasa berkaitan.
 • Menyelaraskan pelaksanaan Akta Antipemerdagangan Orang termasuk menyediakan garis panduan dan peraturan bagi pelaksanaan Akta.
 • Membantu MAPO merumus dasar dan program  bagi mencegah dan menghapuskan kegiatan pemerdagangan orang.
 • Memantau corak imigrasi dan emigrasi  di Malaysia dan mendapatkan respons dari agensi kerajaan dan NGO berkaitan.
 • Menyelaras dan bekerjasama dengan badan antarabangsa atau serantau yang bertanggungjawab dalam isu ini.
 • Memantau dan melaporkan kepada MAPO berkembangan isu ini di peringkat serantau dan antarabangsa.
 • Menyelaraskan perkara-perkara berkaitan soalan Parlimen.
 • Menguruskan pelantikan ahli MAPO dan Jawatankuasa.
 • adan antarabangsa yang bertanggungjawab dalam isu pemerdagangan orang dan penyeludupan migran.



UNIT PUBLISITI DAN PENCEGAHAN

 • Menyelaras program kesedaran dan publisiti kepada orang awam dan kawalan maklumat media.
 • Menyelaras program pendidikan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai jenayah ini.
 • Membantu Unit Keurusetiaan untuk urusan pentadbiran mesyuarat, majlis dan program MAPO dan Jawatankuasa-jawatankuasa berkaitan
 • Membantu membangun kurikulum dan program latihan Pegawai Penguat kuasa dan Pegawai Pelindung.
 • Merancang, mengenal pasti dan menyelaras   pelbagai aktiviti latihan berkaitan pemerdagangan orang.
 • Memantau dan menyelaras aktiviti dan program yang dilaksanakan oleh pusat perlindungan mangsa dan agensi penguatkuasaan.
 • Membantu MAPO merumus program perlindungan bagi orang yang diperdagangkan
 • Mengadakan pemeriksaan secara mengejut atau berkala terhadap aktiviti penguatkuasaan dan perlindungan mangsa
 • Menyediakan Laporan Suku Tahun/Setengah Tahun dan Tahunan MAPO dan bahagian dalam KDN.



UNIT PERUNDANGAN

 • Mengumpul maklumat, data dan statistik  daripada agensi penguat kuasa, pusat perlindungan mangsa dan juga dari sumber-sumber yang relevan.
 • Menyediakan sistem rekod dan dokumentasi yang berkesan terhadap maklumat dan statistik yang dikumpulkan.
 • Menyediakan dan membincangkan rumusan berhubung trend pemerdagangan orang dan penyeludupan migran di Malaysia dan di peringkat antarabangsa.
 • Menyediakan rumusan dan analisa terhadap perlaksanaan program oleh semua jawatankuasa dan NGOs dan melaksanakan kajian impak bagi penambahbaikan yang perlu dilakukan.
 • Mengadakan kerjasama dengan universiti-universiti dan institusi-institusi pengajian tempatan dan antarabangsa dalam perlaksanaan kajian ilmiah berhubung dengan jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran.



UNIT ASEAN

 • Merancang dan menyediakan maklumbalas bagi SOMTC dan AMMTC dengan pihak KLN, Sekretariat ASEAN dan focal point di negara-negara ASEAN lain di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan jenayah rentas sempadan, keselamatan negara, kepolisan, hal ehwal imigresen dan hal ehwal pekerja asing.
 • Merancang dan menyediakan maklumat, menganalisa statistik dan seterusnya menyediakan maklumbalas bagi perkara-perkara di bawah tanggungjawab KDN di peringkat ASEAN
 • Merancang dan menyediakan maklumat, menganalisa statistik dan menyediakan justifikasi mengenai kesesuaian dan kepentingan Malaysia untuk menandatangani, meratifikasi dan kesertaan kepada konvensyen, protokol dan deklarasi di peringkat ASEAN.
 • Memantay, mengelola dan menghadiri mesyuarat / persidangan / seminar / kursus tahunan yang melibatkan isu-isu di peringkat ASEAN di bawah bidang tanggungjawab KDN dan menyatakan pendirian KDN dan Malaysia mengenai isu-isu tersebut.
 • Menguruskan penyertaan di dalam rundingan bagi memuktamadkan MoU/perjanjian di peringkat ASEAN, antara ASEAN dan rakan-rakan dialog (Jepun, Republik Korea & China) serta ASEAN dan rakan-rakan konsultansi (Australia, New Zealand, Russia dan lain-lain) berkenaan jenayah rentas sempadan, kepolisan, hal ehwal imigresen dan hal ehwal pekerja asing.
 • Merancang dan mengurus penyertaan Y.B. MDN, Y.B. TMDN, KSU dan TKSU di persidangan / forum / simposium / mesyuarat di peringkat ASEAN.
 • Menyediakan teks ucapan Y.B. MDN, Y.B. TMDN, KSU dan TKSU untuk tujuan persidangan / forum / simposium / mesyuarat di peringkat ASEAN.
 • Memantau, merancang dan melaksanakan keputusan/tindakan yang telah dibuat/dipersetujui di dalam mesyuarat kumpulan kerja / persidangan / seminar / bengkel yang diadakan di peringkat ASEAN.



UNIT HUBUNGAN DUA HALA

 • Merancang dan menyediakan maklumbalas bagi tujuan mewujudkan dan mengukuhkan isu kerjasama dua hala di dalam perkara jenayah rentas sempadan, keselamatan negara dan kepolisan, ekstradisi, hal ehwal imigresen dan hal ehwal pekerja asing.
 • Merancang dan menyediakan maklumat, menganalisa statistik dan seterusnya menyediakan maklumbalas, nota ikhtisar/percakapan yang diperlukan di dalam hal yang melibatkan hubungan kerjasama dua hala.
 • Memantau,mengelola dan menghadiri Mesyuarat Suruhanjaya Bersama, bersam-sama dengan KLN bagi isu yang berkaitan jenayah rentas sempadan, keselamatan negara, hal ehwal imigresen dan hal ehwal pekerja asing.
 • Menyelaraskan keperluan untuk menghadiri Menghadiri Mesyuarat Kumpulan Kerja di peringkat dua hala bagi membincangkan isu di bawah bidang tanggungjawab KDN yang berkaitan jenayah rentas sempadan, keselamatan negara, hal ehwal imigresen dan hal ehwal pekerja asing.
 • Memantau, merancang dan melaksana keputusan/tindakan yang telah dibuat/dipersetujui di dalam perbincangan / mesyuarat kumpulan kerja / bengkel yang diadakan di peringkat dua hala.
 • Mengurus dan menyertai rundingan bagi memuktamadkan MoU/perjanjian dua hala berkenaan jenayah rentas sempadan, keselamatan negara dan kepolisan, ekstradisi, hal ehwal imigresen dan hal ehwal pekerja asing dan seterusnya menguruskan persediaan untuk Y.B. MDN atau KSU menandatangani MoU/perjanjian tersebut.
 • Merancang, mengurus dan menyelaraskan lawatan kerja dan lawatan rasmi Y.B. Menteri, Y.B. Timbalan Menteri, Ketua Setiausaha dan Timbalan Ketua Setiausaha ke luar negara.
 • Merancang dan mengurus lawatan kerja / lawatan rasmi / kunjungan hormat delegasi luar negara atau daripada pejabat perwakilan asing di Malaysia ke atas Y.B. MDN, Y.B. TMDN, KSU dan TKSU.

 

ISO

Ikuti Kami

QR KDN Twitter Facebook KDN Video KDN Emel KDN Instagram KDN YouTube KDN
Twitter TPM Facebook TPM Instagram KDN YouTube KDN 

Statistik

31846327

MyGovernment Pemudah Ketua Setiausaha Negara Malaysia Biro Pengaduan Awam MSC  1Malaysia JPA BLESS IDEA HATCH Portal Puspanita KDN
MAMPU HRMIS Suruhan Pilihan Raya Malaysia Talent Corporation Malaysia Pusat Rujukan Persuratan Melayu  MyGov Mobile United Against Crime Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Perakuan Akruan